en chantuns:

VD - Tge fermezza electorala (en %) cuntanschan las partidas tar las elecziuns dal cussegl naziunal 2011 en il chantun Vad?

Participants: 113
Cumenzament dal martgà: 22.09.2011 16:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:40
Top trader: last-exit

Cussegl naziunal 2011 - Chantun Vad

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Cussegl naziunal 2011 en il Vad

Dumonda dal martgà:
VD - Tge fermezza electorala (en %) cuntanschan las partidas tar las elecziuns dal cussegl naziunal 2011 en il chantun Vad?

Aczias:
Las suandantas aczias pon vegnir martgadadas:

Cumenzament dal martgà:
22.09.2011 16:00

Serrada dal martgà:
23.10.2011 05:40

Valur da martgà:
0,00

Temp dal commerzi:
0,01 - 100,00

Chapital da partenza:
50.000,00 Ex e supplementar

Regla da pajament
La fermezza da partida da tut la svizra en pertschient cuntanschida en las elecziuns dal cussegl naziunal il 2007 definescha per la bursa d'elecziun il pretsch d'emissiun da las aczias da partida, cura ch'ellas vegnan sin il martgà.

Per mintga aczia ch'in congiugader ha a la fin dal martgà en ses portfolio, vegn sbursada suenter l'elecziun la valur dal resultat effectiv da questa aczia.

Explicaziun davart la dumonda dal martgà
Per la bursa d'elecziuns è vegnida elegida la valur «fermezza da partida» sco valur spetgada per las aczias da partida. L'uffizi federal da statistica (UST) definescha la fermezza da partida sco la «cumpart da las vuschs ch'ina partida ha retschet en relaziun cun il total da tut las vuschs valaivlas».

Definiziun da l’aczia «autras»
L’aczia «autras» cumpiglia tut las partidas che n’han betg ina atgna aczia en il martgà, sco era tut las persunas independentas che candideschan per il Cussegl naziunal.

Fracziunament d'aczias / divisiun d'aczias
Eventualmain po in'aczia vegnir fracziunada (partida) durant il temp ch'ella è sin il martgà per pudair metter ulteriuras aczias sin il martgà. Il pli savens vegn fracziunada l'aczia «Autras». Davos quella stattan usualmain ulteriuras respostas pussaivlas a la dumonda d'in martgà. Damai p.ex. partidas che candideschan, che n'èn però anc betg represchentadas cun in'atgna aczia al martgà.

Sch'ina aczia vegn fracziunada, vegn il commerzi mintgamai interrut curtamain (ca. ina minuta). En il fratemp vegn messa sin il martgà la nova aczia (per exempel Z) e l'aczia oriunda (U) vegn partida. Il proceder è da princip il suandant: mintga commerziant che posseda parts da l'aczia «U» il mument ch'ella vegn fracziunada, survegn supplementarmain la medema cumpart da l'aczia ch'è vegnida messa da nov sin il martgà.

Colliaziuns
BFS: Fermezza da las partidas en cussegl naziunal 2007 [politik-stat.ch]

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas