en chantuns:

SZ - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Sviz? (Segund scrutini)

Participants: 67
Cumenzament dal martgà: 31.10.2011 20:00
Serrada dal martgà: 27.11.2011 03:40
Top trader: whatever

Cussegl dals chantuns - chantun Sviz

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Peter Föhn, SVP

Quants vuschs (en %) survegna Peter Föhn, SVP tar las elecziuns dal Cussegl dals chantuns en Sviz (Segund scrutini)?

Smartvote-Profil [smartvote.ch]

Prognosa
28,55%

Glista d'incumbensas

 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
valur da martgà
25,27
^
^
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
+/- ier -0,88 %
+/- total - %
Pretsch d'emissiun -
Aczias en circulaziun 0
Volumen dad oz 0
Svieuta dad oz 0,00
Volumen total 21.988
Svieuta totala 682.346,73

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas